Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Personuppgiftsansvarig

Integritetspolicy för kameraövervakning

Ändamål: Stippes AB använder övervakningskameror med ändamålet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar i restaurangen, skydda besökare och personal samt restaurangens egendom från brott och olyckor samt vid behov på begäran kunna lämna information till myndigheter för att utreda misstänkta brott.
Rättslig grund: Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifter från kameraövervakningen är intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
Behandlingar som utförs: Inspelning av rörliga bilder från fasta kameror.
Kategorier av personuppgifter: Inspelat material från rörelser i restaurangen där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål.
Lagringsperiod: Materialet sparas normalt maximalt 30 dagar. Undantagsvis kan längre lagringsperiod förekomma för specifikt material om det i särskilda fall bedöms vara befogat utifrån ovan ändamål. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.
Hantering av uppgifter: Uppgifterna hanteras endast av en begränsad grupp behöriga chefer som har till uppgift att sköta Stippes system för kameraövervakning. De hanterar uppgifterna endast för ovan ändamål och då det bedöms vara befogat med hänsyn till omständigheterna. Uppgifterna sprids inte vidare annat än till rättsvårdande myndighet i syfte att utreda misstänkta brott.
Skydd av uppgifter: Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer. Materialet sprids inte vidare annat än undantagsvis till anställda i rättsvårdande myndigheter med syfte att utreda misstänkta brott.
Enskildas rättigheter: Stippes AB informerar om inspelningen med övervakningskameror genom skyltning i ingången till restaurangen. Skyltningen kompletteras med kontaktinformation till personuppgiftsansvarig samt med ytterligare information på Stippes hemsida, där även denna policy publiceras. Den som kan antas finnas inspelad med övervakningskamera har rätt att begära följande:

  1. Bekräftelse på om hon eller han förekommer på film.
  2. Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  3. Information om lagringstiden.
  4. Begäran om att rätta eller radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  5. Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  6. Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Begäran enligt ovan som inkommer till personuppgiftsansvarig Stippes AB kommer att behandlas och besvaras skyndsamt.

Om det, för att kunna fastslå om en enskild person finns inspelad eller för att en enskild ska få ta del av inspelat material av sig själv, krävs hantering av inspelat material som bedöms utgöra en onödig integritetskränkning av tredje person kommer en sådan begäran inte att beviljas.